Privacyverklaring

ProFono neemt de privacy van haar cliënten zeer serieus en heeft als doel de privacy wet- en regelgeving na te komen. Zij is verantwoordelijk voor zorgvuldige verwerking en beveiliging van alle aan haar ter beschikking gestelde informatie zoals omschreven in deze verklaring.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door ProFono voor de (online)diensten die zij biedt. Wanneer u gebruik maakt van één van de diensten van ProFono, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren en met verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring informeert ProFono u hoe zij om wenst te gaan met uw persoonsgegevens. Zij is “verantwoordelijke” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke informatie ProFono vastlegt en bewaart, hangt af van de vraag of, en zo ja, welke dienst de cliënt afneemt. Hieronder beschrijft ProFono welke gegevens zij verwerkt, voor welke doeleinden en met welke partijen de gegevens mogelijk gedeeld worden. ProFono deelt uw gegevens nooit zonder uw toestemming met andere partijen dan hieronder beschreven. Ook worden uw gegevens nooit aan derde partijen verkocht.

Vastlegging persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, legt ProFono verschillende gegevens vast. Onder “gegevens” wordt in deze verklaring ook persoonsgegevens verstaan. ProFono gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten of om u de overeengekomen diensten en/of informatie te leveren. Als u enkel de website bezoekt, verwijst ProFono graag naar haar cookiebeleid wat hierop van toepassing is.

Hieronder beschrijft ProFono in welke situaties en met welke doeleinden zij gegevens vastlegt;

a. Wanneer u informatie aanvraagt middels het contactformulier, gebruikt ProFono onderstaande gegevens voor het verzenden van een e-mailbericht om u de gevraagde informatie te verstrekken.

b. Wanneer u toestemming geeft voor het ontvangen van informatie omtrent het komende cursusaanbod, gebruikt ProFono onderstaande gegevens voor het verzenden van een e-mailbericht om u te informeren over nieuwe cursusdata en locaties.

c. Wanneer u toestemming geeft voor het ontvangen van informatie omtrent nieuwe ontwikkelingen, gebruikt ProFono onderstaande gegevens voor het verzenden van een e-mailbericht met informatie omtrent deze vernieuwingen.

d. Wanneer u zich aanmeldt voor één van de door ProFono aangeboden cursussen middels het aanmeldformulier, gebruikt ProFono onderstaande gegevens voor het aangaan van een overeenkomst bij deelname aan een cursus. De gegevens worden gebruikt voor het bevestigen van de aanmelding, het toezenden van benodigde cursusinformatie, het opstellen van een deelnemerscertificaat (zo nodig voor het toekennen van punten in het Kwaliteitsregister Paramedici), het afwikkelen van de betaling en het aanmaken van een Metaphon-account waarmee de deelnemer kan inloggen op de website.

In alle bovengenoemde situaties wordt op het moment van opgave van de persoonsgegevens gevraagd om toestemming voor het opslaan van uw gegevens. U kunt deze ten alle tijde intrekken door een e-mail te sturen aan info@metaphon.nl

Bescherming persoonsgegevens

ProFono draagt zorg voor het adequaat beveiligen van uw gegevens, zodat deze worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. De persoonsgegevens die ProFono opslaat in haar administratie, worden beschermd door inzet van gangbare elektronische beveiligingstechnieken. De website www.metaphon.nl is beveiligd door middel van een SSL-certificaat die u kunt herkennen aan het slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser. Alle gegevens die u via de website deelt, zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Nadat een deelnemer met goed gevolg een cursus Metaphon heeft afgerond, worden de persoonsgegevens bewaard in een archief voor Metaphon-behandelaren. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, of wanneer de cliënt hier nadrukkelijk om verzoekt, worden zij door ProFono vernietigd.

Delen persoonsgegevens met betrokkenen

ProFono waakt ervoor dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met andere partijen, wanneer zij dit niet noodzakelijk acht, tenzij u haar hierom nadrukkelijk verzoekt. In de volgende situaties vindt ProFono het echter wel essentieel dat de gegevens worden gedeeld met betrokkenen, te weten;

Inzage, aanpassing of verwijdering persoonsgegevens

U behoud het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen. Indien u dit wenst, zal ProFono een overzicht verstrekken van alle persoonsgegevens die bij haar bekend zijn. U kunt te allen tijde een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door het sturen van een e-mail naar info@metaphon.nl. De toestemming op het gebruik van eerder verstrekte gegevens kunt u op deze manier ten alle tijde wijzigen of intrekken. ProFono tracht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek te reageren door de gegevens te verwijderen of aan te passen.

Beleidswijzigingen en contactgegevens

ProFono behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen, indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit noodzakelijk acht.
Wanneer u vragen of klachten heeft over deze Privacy Verklaring, kunt u contact opnemen met ProFono.

Telefoon: 06-49993327 E-mail: info@metaphon.nl Postadres: Adenauerlaan 214, 3137 JA Vlaardingen

Cookiebeleid

Wanneer u de webpagina www.metaphon.nl of bijbehorende subpagia’s bezoekt voor meer informatie, worden gegevens betreffende uw gebruik van de website verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die door de bezochte webpagina via de browser automatisch op uw computer worden geplaatst. In deze cookies zit informatie opgeslagen, zoals eerder ingevulde gegevens of bezochte pagina’s.

De website www.metaphon.nl maakt gebruik van zowel functionele als analytische (niet-functionele) cookies. De functionele cookies zijn nodig om de website te laten functioneren, omdat deze anders niet optimaal kan werken. Ook wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze cookies worden geplaatst ten behoeve het analyseren van bezoekersstatistieken. ProFono gebruikt geen cookies voor het verrichten van commerciële acties, maar enkel en alleen voor het verzamelen en analyseren van deze statistieken ten einde de website te optimaliseren voor gebruikers.

Voor het gebruik van zogenaamde functionele en analytische cookies vraagt ProFono uw toestemming. De toestemming verleent u door gebruik te maken van de website. U kunt desgewenst alle cookies uitzetten, door dit aan te passen in de instelling van uw internetbrowser. Hierdoor kan het wel voorkomen dat bepaalde webpagina’s niet meer goed werken.

De wijze waarop u cookies kunt verwijderen, hangt af van uw internetbrowser. Raadpleeg desgewenst de ‘help’ functie van uw browser.